logo
Bạn đang đọc truyện Thiên Môn của tác giả Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông. "Chỉ cần có tai, luôn sẽ nghe thấy

Giết người cướp của, ắt bị bắt được

Dùng đao sát nhân, tất bị đao chém

Vì đạo lý này, thánh đồ vững tin." — Khải Huyền [1].

[1] Câu trích trong cuốn sách Khải Huyền, Đậu dịch chưa sát ý, bạn nào theo đạo biết rõ thì bắt sâu giúp Đậu nhé

Cấp trên, bạn học, chủ nhà, anh em hay là…

Cuộc sống bình đạm cộng thêm tình cảm khác thường sẽ mang đến họa hay là phúc?

Khó giải quyết hơn những vụ án treo, có lẽ chỉ có tình cảm.

Có Thể Bạn Thích